Medezeggenschapsraad

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en heeft als taak de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden, zo goed mogelijk te behartigen. Tijdens een vergadering worden onderwerpen, die op school spelen, besproken. Voorbeelden hiervan zijn: de inhoud van de schoolgids, het jaarplan, de formatie en groepsverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing, invulling schooltijden, huisvesting, zaken vanuit de GMR.

Voor sommige zaken heeft de directie de instemming van de MR nodig, voor andere zaken mag de MR advies geven. De directie van de school kan op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de raad hierbij te informeren.

Samenstelling schooljaar 2023-2024
Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:
- Geralt Turkenburg (voorzitter)
- Laura de Hoop
-Joost Keesmaat

Teamgeleding:
-Esther Pijnacker
-Stan Landman 
-Wim Nagelhout                                                                                                                                                                                  

Jaarverslag

De MR brengt rond oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-regelement en de notulen liggen ter inzage in de school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR.

Contact
Zowel ouders als groepsleerkrachten kunnen de MR-leden benaderen voor meer informatie ten aanzien van het beleid op school of om iets aan de orde te stellen. Dit kan door ons op school aan te spreken of een mail te sturen naar (de secretaris): mr.willemvanoranje@spco.nl

Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even bij de secretaris aan.