Wat we leren in groep 4

Groep 4 is een groep waarin het kind grote stappen maakt. 

Lezen en begrijpen wat je leest

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. De kinderen bouwen verder aan hun leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder waardoor er al leuke verhaaltjes worden gelezen.

Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.

Goed spellen is best lastig!

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankwoorden’, dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.

Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: Weetwoorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar we gaan het allemaal leren in groep 4.

Taal en lezen in groep 4

 • Lezen: AVI-E4, instructieve teksten (zoals een recept), naslagwerken, alfabet

 • Schrijven: Aan elkaar, hoofdletters

 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen

 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen

 • Spelling: zie boven

 • Woordenschat uitbreiden

De kinderen leren de tafels: eerst inzicht, dan pas stampen

De belangrijkste rekenklus voor kinderen in groep 4 (en groep 5) is het aanleren van de tafels.

Aangezien tegenwoordig wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn, is het niet nodig om direct thuis rijtjes tafels te gaan leren. Als het zover is, hoort u het wel van school.

Rekenen in groep 4

 • Automatiseren t/m 20

 • +/- t/m 100

 • Getalbegrip: inzicht in getallenstructuur t/m 100

 • Inzicht: contextsommen (verhaaltjessommen)

 • Meten: inzicht in centimeter, meter, kilometer

 • Klokkijken: kwartieren en 5 voor/over heel en half, kennismaking digitale klok

 • Kalender: dagen en datums

 • Inzicht en strategieën voor de tafels van 1 t/m 5 of 1 t/m 10

De buitenwereld wordt belangrijker

Dit schooljaar gaan we al gestructureerder aan de slag met wereldoriëntatie. Ook ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen. We doen dit met de methode Wijzer. We leren plattegronden begrijpen, maken kennis met kaartlezen en ontwikkelen een tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.

Wereldoriëntatie in groep 4

 • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels

 • Godsdienst: we werken met ‘Trefwoord’, dit is een methode die gebaseerd is op vijf dagopeningen, passend bij een kalenderplaat op het digibord.

Wijzer:  In groep 4 is er een evenwichtige verdeling tussen de drie zaakvakken. De kinderen maken kennis met diverse natuur- en techniekonderwerpen. Ze kijken vanuit verschillende invalshoeken naar hun omgeving (multi-perspectiviteit) en gebruiken geografische instrumenten zoals plattegronden. Ook wordt hun tijdsbesef verder ontwikkeld, en leren ze wat continuïteit en verandering inhoudt. Dit allemaal vanuit de eigen belevingswereld.